Current Members 現任成員

Su-Ling Yeh

Principal Investigator

葉素玲

實驗室領導教授

Sung-En Chien

Post-Doc Researcher

簡頌恩

博士後研究員

Andrew Chang

Research Assistant

張彥成

研究助理

Chia-Chun Tsai

Research Assistant

蔡佳君

研究助理

Chien-Chun Yang

Research Assistant

楊健群

研究助理

Yu-Shan Chen

M.S. Student

陳玉珊

碩士生

Bo-Cheng Huang

M.S. Student

黃柏誠

碩士生

Hsuan-Yu Liu

M.S. Student

柳翾妤

碩士生

Ya-Yin Wang

M.S. Student

王雅茵

碩士生

Peng-Yu Zheng

M.S. Student

曾鵬宇

碩士生

Chen-Wei Huang

Undergraduate

黃振維

大學生

Yun Ho

Undergraduate

何昀

大學生

Yuyu Lu

Undergraduate

呂友友

大學生

Pin-Cheng Hsiung

Undergraduate

熊品程

大學生

Chi-Jiun Wu

Undergraduate

吳奇峻

大學生

FaEr Lee

Undergraduate

李法兒

大學生

Jerry Lin

Undergraduate

林澤立

大學生

Yen-Jou Liu

Undergraduate

劉彥柔

大學生

Kuei-An Li

李魁安

Lab Alumni 歷屆成員
 1. Margot Chou周孟澄
 2. Cindy Yang楊芸萍
 3. Xin-Hua Wu吳欣樺
 4. Yu-Sheng Chang張鈺生
 5. Chia-Chun Tsai蔡佳君
 6. Yu-Chia Tseng曾由佳
 7. Qi-Zheng Yang楊淇証
 8. Rong-Jun Liu劉容均
 9. Gabrielle-Kaili Liu劉凱莉
 10. Ray Chen陳右叡
 11. Kaden Chuang莊廷耀
 12. Zih-Ling Chen陳子翎
 13. Yi-wen Kao高薏雯
 14. Yi-Heng Tsai蔡易衡
 15. Hsin-Yu Chung鍾昕妤
 16. Yi-Syuan Peng彭怡瑄
 17. Ping-Yu Chen陳品妤
 18. Yi-Hua Wei魏奕樺
 19. Wei-Xin Guo郭蔚欣
 20. Ching-Ju Yu余京儒
 21. Pei-Ling Yang楊蓓玲
 22. Ti-Fan Hung洪迪凡
 23. Huan-Wei Lin林歡偉
 24. Hsing-Hao Lee李興皓
 25. Da Li李達
 26. Haley Lee李昀儒
 27. Yun-Chen Tu杜昀宸
 28. Hung-Wen Chen陳竑彣
 29. Te-Yi Hsieh謝德儀
 30. Joey Lin林莆洲
 31. Itan Weng翁乙丹
 32. Pei-Yi Cheng鄭佩怡
 33. Pokuan Ho何柏寬
 34. Yen-Wen Chen陳彥文
 35. Li Chu朱立
 36. Kuei-An Li李魁安
 37. Yung-Shiuan Tian田詠瑄
 38. Fu-De Wong翁福德
 39. Yu-Ting Lin林于婷
 40. Kuan-Hsuan Lin林冠萱
 41. Jen-Tse Dong董任哲
 42. Neville Huang黃駿
 43. San-Yuan Lin林山源
 44. Ji-Fan Zhou周吉帆
 45. Ren-Jie Wang王荏捷
 46. Hui-Chu Liu劉惠珠
 47. Yohko HatadaYohko Hatada
 48. Shuo-Heng Li李碩衡
 49. Yi-Lin Chen陳奕霖
 50. Yung-Hao Yang楊詠皓
 51. Mei-Fu Kuo郭美孚
 52. Chi-Ming Hu胡志銘
 53. Yi-An Lin林怡安
 54. Jason Tan陳傑勝
 55. Ya-Yeh Tsai蔡亞謁
 56. Yong-Chang Huang黃永昌
 57. Chuan-Hua Wang王傳華
 58. Ming-Chou Ho何明洲
 59. Yi-Chia Chen陳怡嘉
 60. Shen-Yuan Su蘇紳源
 61. Yi-Jia Su蘇怡嘉
 62. Yi-Chuan Chen陳奕全
 63. Shih-Yu Lo羅仕宇
 64. Hsiao-Chueh Chang張曉玨
 65. Shau-Yang Li李少揚
 66. An-Yi Chang張安頤
 67. Pao-Chou Zhuo卓柏州
 68. Chi-Hong Chang張智宏
 69. Chia-Chien Wu巫佳謙
 70. Peter Kramer商若石
 71. Wei-Lun Chou周蔚倫
 72. Chen-Huei Chiu邱千蕙
 73. Li-Chuan Hsu許儷絹
 74. Shin-Yi Fang方心怡
 75. Ren-Hao Li李仁豪
 76. Jing-Ling Li李金鈴
 77. Yi-Shiuan Lin林易萱
 78. Yi-Huan Chen陳誼桓
 79. Cheng-An Lee李承安
 80. Wen-Ren Lu呂文仁
 81. Chuan-Hen Hsiao蕭全亨
 82. Kuan-Ming Chen陳冠銘
 83. Jhih-Yun Hsiao蕭之昀
 84. Hsin-Mei Chen陳馨梅
 85. Hsin-I Liao廖心怡
 86. Hung-Yu Chen陳虹余
 87. Kang-Ning Hsia夏康寧
 88. Chia-Hui Tseng曾加蕙